Obchodné podmienky

                                                                                                   I.

                                                                                 Základné ustanovenia

 

I.

Základné ustanovenia

 

 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj „VOP“) upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, a to na jednej strane spoločnosťou:

Krispet s.r.o.
Sklabinská 6
831 06 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 47619881
DIČ: 2024048015
IČ DPH:  SK2024048015

 

Spoločnosť je zapísaná na ORSR. Cena tovaru je uvedená s DPH, predávajúci je platcom DPH

 

Zodpovedná osoba 
Peter Študenc

Tel. kontakt Email
+421 917 453 632 titanium.slovakia@gmail.com

 

Číslo účtu
SR
IBAN: SK80 1100 0000 0029 2191 1828
 
 
 
     
Pracovná doba    
PO - PIA 10:00 - 17:00  

 

     

ako predávajúcim (ďalej len „predávajúci“) a na strane druhej kupujúcim, ktorý môže byť:

 • fyzická osoba – spotrebiteľ
 • fyzická osoba - podnikateľ
 • právnická osoba

(ďalej len „kupujúci“)

 

 1. Predávajúci a kupujúci uzatvárajú kúpnu zmluvu na diaľku cez internetový obchod www.titanium.sk (ďalej ako „internetový obchod“ a/alebo „e-shop“) pričom tieto VOP sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

 

 1. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení,         zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, ako aj inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

 

 1. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadia týmito VOP v prípade, ak osobitná kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom,             neustanovuje inak. Na kupujúceho, ktorý nie je        spotrebiteľom sa nevzťahujú články týkajúce sa: odstúpenia od zmluvy, zodpovednosti za vady tovaru.

 

 

II.

Informácie o tovare a cenách

 

 1. Informácia o vlastnostiach tovaru, vrátane jeho ceny je uvedená v katalógu internetového obchodu.

 

 1. Cena tovaru uvedená v internetovom obchode je konečná, t. j. vrátane DPH.

 

 1. Ceny uvedené v internetovom obchode môžu podliehať zmenám. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien, a to z akéhokoľvek dôvodu, a to aj bez oznámenia. Cena tovaru v čase objednávky je platná a záväzná v prípade prijatia objednávky predávajúcim.

 

 1. V internetovom obchode sú zverejnené informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru.

 

 

III.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

 1. Kupujúci si objednáva tovar z ponuky e-shopu nasledovne:

-          prostredníctvom svojho zákazníckeho účtu, po predchádzajúcej registrácii v internetovom obchode,

-          vyplnením objednávkového formulára bez registrácie.

 

 1. Kupujúci zodpovedá za správnosť a úplnosť ním uvedených údajov v objednávke. Pravdivo a úplne vyplnená objednávka je považovaná za návrh zmluvy.

 

 1. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované záväzné. Kupujúci – spotrebiteľ môže zrušiť objednávku, dokiaľ nie je kupujúcemu doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Kupujúci môže zrušiť objednávku telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu predávajúceho uvedeného v týchto VOP.

 

 1. Objednávka odoslaná e-mailom predávajúcemu je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Po obdržaní objednávky od kupujúceho predávajúci zašle na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s potvrdením objednávky a informáciami o čase dodania tovaru. Potvrdzujúci e-mail predávajúceho sa zároveň na účely týchto VOP považuje za akceptáciu objednávky kupujúceho (t.j. uzavretie zmluvy).

 

 1. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený zrušiť objednávku tovaru tak, že bezodkladne po akceptácii objednávky doručí predávajúcemu žiadosť o zrušenie objednávky, a to na e-mailovú adresu predávajúceho: titanium.slovakia@gmail.com alebo telefonicky na 0917 453 632.

 

IV.

Zákaznícky účet

 

 1. Pri registrácii do zákazníckeho účtu a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v zákazníckom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.

 

 1. Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho zákazníckeho účtu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie zákazníckeho účtu tretími osobami.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť užívateľský účet kupujúceho, a to najmä v prípade (i) keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie nevyužíva, či v prípade (ii) keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy alebo týchto VOP.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že jeho užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia predávajúceho, prípadne nutnú údržbu hardwérového a softwérového vybavenia tretích osôb.

 

V.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 

 1. Cenu tovaru ako i prípadné náklady spojené s dodaním tovaru môže kupujúci uhradiť nasledovnými spôsobmi:
 • bezhotovostne platobnou kartou,
 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho prostredníctvom platobnej brány,
 • dobierkou v hotovosti pri odovzdaní tovaru.

 

 1. Tovar je kupujúcemu doručený na (i) adresu určenú kupujúcim v objednávke, prípadne prostredníctvom (ii) výdajne zásielok na adrese výdajne, ktorú kupujúci určil. Voľba spôsobu dodania sa vykonáva počas objednávania tovaru.

 

 1. Náklady spojené s dodaním tovaru sú          uvedené v priamo v objednávke kupujúceho a v potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, nesie kupujúci riziko dodatočných nákladov spojených s týmto spôsobom dopravy.

 

 1. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

 1. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

 

 1. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad je odoslaný na emailovú adresu kupujúceho. / Daňový doklad je priložený k dodávanému tovaru.

 

 1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane nákladov na jeho dodanie, najskôr však prevzatím tovaru. Zodpovednosť za náhodnou skazu, poškodenie či stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, kedy mal kupujúci povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

VI.

Odstúpenie od zmluvy

 

 1. Pokiaľ je kúpna zmluva uzatvorená na diaľku (prostredníctvom internetového obchodu) alebo mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, a zároveň ak predávajúci včas a riadne poskytol kupujúcemu informácie o práve odstúpiť od kúpnej zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od kúpnej zmluvy vrátane formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy (v súlade s ustanovením § 3 ods. 1 písm. h) zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku) a za súčasného splnenia zákonom vyžadovaných skutočností, má kupujúci – spotrebiteľ podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku právo bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

 1. Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy je 14 kalendárnych dní, a začína plynúť:
 • okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, ak je predmetom kúpnej zmluvy objednaný tovar, ktorý sa dodáva oddelene,
 • okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru, ak je predmetom kúpnej zmluvy tovar, ktorý je dodávaný počas vymedzeného obdobia.

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanovením § 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku nemôže okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy v nižšie uvedených prípadoch:
 • pri poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 • pri predaji tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • pri predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • pri predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom.

 

 1. Pre dodržanie lehoty na odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci odoslať akékoľvek jednoznačné vyhlásenie vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od kúpnej zmluvy a to v stanovenej lehote podľa ods. 3 článku VI týchto VOP. Pre odstúpenie od kúpnej         zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy poskytovaný predávajúcim. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zašle kupujúci na emailovú alebo doručovaciu adresu predávajúceho uvedenú v týchto VOP. Predávajúci potvrdí kupujúcemu        bezodkladne prijatie odstúpenia.

 

 1. Kupujúci, ktorý odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný vrátiť predávajúcemu tovar do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu, znáša kupujúci, a to aj v tom prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu poštou.

 

 1. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, vráti mu predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho prijal, a to rovnakým spôsobom. Predávajúci vráti kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky iným spôsobom len vtedy, ak s tým kupujúci súhlasí a ak mu tým nevzniknú ďalšie náklady.

 

 1. Pokiaľ kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

 

 1. V prípade odstúpenia kupujúceho od kúpnej zmluvy, nie je predávajúci povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 

 1. Kupujúci je povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoškodený, neopotrebovaný a neznečistený a ak je to možné, v pôvodnom obale.

 

 1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu (i) vypredania zásob, (ii) nedostupnosti tovaru, (iii) alebo keď výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo dovoz tovaru. Predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o tejto skutočnosti prostredníctvom emailovej adresy uvedenej v objednávke a vráti kupujúcemu v lehote 14 kalendárnych dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy všetky peňažné          prostriedky vrátane nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, a to rovnakým spôsobom, prípadne spôsobom určeným kupujúcim.

 

VII.

Záruka a práva z vadného plnenia

 

 1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v trvaní podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim - spotrebiteľom. Záručná doba je u všetkých tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, pokiaľ pri danom tovare nie je uvedené inak alebo pokiaľ pri tovare neexistuje kratšia doba spotreby.

 

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že ním poskytovaný tovar pri prevzatí nemá vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:
 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a chýba ak dojednania, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy nimi vykonávané,
 • sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa,
 • tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorené vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutého vzorky alebo predlohy,
 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti,
 • tovar vyhovuje požiadavkám platných právnych predpisov.

 

 1. Povinnosti z chybného plnenia má predávajúci minimálne v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z chybného plnenia výrobcu. Kupujúci je inak oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

 

 1. Ak je na predávanom tovare, jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné tovar použiť, použijú sa ustanovenia o záruke za akosť. Zárukou za akosť sa predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

 

 1. V prípade, že má tovar vady môže kupujúci predávajúcemu predložiť reklamáciu a požadovať:
 • výmenu za nový tovar,
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny,
 • odstúpiť od zmluvy.
 • Kupujúci má taktiež právo odstúpiť od zmluvy,
 • ak má tovar podstatnú vadu,
 • ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady alebo vád po oprave,
 • pri väčšom počte chýb tovaru.

 

 1. Podstatné je také porušenie kúpnej zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala.

 

 1. Vada, ktorá predstavuje nepodstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú), má kupujúci nárok na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 

 1. Ak sa vyskytne odstrániteľná vada po oprave opakovane (zvyčajne tretí reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (spravidla najmenej tri chyby súčasne), má kupujúci právo uplatniť požiadavku na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy.

 

 1. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť, aké právo si zvolil.
 2. Ak predávajúci preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil, nie je predávajúci povinný nároku kupujúceho vyhovieť.

 

 1. Kupujúci nemôže reklamovať zľavnený tovar z dôvodu, pre ktorý je daný tovar zľavnený.

 

 1. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzke, v ktorej je prijatie reklamácie možné, prípadne aj v sídle alebo mieste podnikania. Predávajúci je povinný kupujúcemu vydať písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje, ako aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutie reklamácie.

 

 1. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutí tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy dôjde prejav vôle kupujúceho (uplatnenie práva z chybného plnenia) predávajúcemu.

 

 1. Predávajúci písomne informuje kupujúceho o výsledku reklamácie.

 

 1. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiace so zodpovednosťou predávajúceho za vady upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

 

VIII.

Osobné údaje

 

 1. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci spracúva jeho osobné údaje na účely a za podmienok stanovených v týchto VOP. Predávajúci pri plnení svojich povinností vyplývajúcich mu z uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jeho súhlasu, pričom spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

 

 1. Všetky kupujúcim uvedené osobné údaje sú dôverné. Predávajúci nebude bez predchádzajúceho písomného súhlasu kupujúceho tieto údaje spracovávať na účel iný, než na plnenie si práv a povinností z kúpnej zmluvy, s výnimkou emailovej adresy, na           ktorú mu         môžu byť zasielané obchodné oznámenia. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba podobného       alebo súvisiaceho tovaru a možno ich kedykoľvek          jednoduchým spôsobom (zaslaním    listu, emailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení) odhlásiť. Emailová          adresa bude na tento účel uchovávaná po dobu 3 rokov od uzavretia poslednej zmluvy  medzi zmluvnými stranami.

 

 1. Podrobnejšie informácie o ochrane osobných údajov sú uverejnené v samostatnej sekcii internetového obchodu.

 

 

IX.

Mimosúdne riešenie sporov

 

 1. Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov má kupujúci - spotrebiteľ právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

 

 1. Kupujúci - spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu  subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

 

 1. Orgánom dozoru nad činnosťou predávajúceho je Slovenská obchodná inšpekcia so sídlom P. O. BOX 29, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, internetová adresa: https://www.soi.sk/sk.

 

 1. Odkaz na platformu alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, prostredníctvom ktorej môže spotrebiteľ podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov nájde tu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK

 

 1. Európske spotrebiteľské centrum Slovenská republika, so sídlom Mlynské nivy 44/A 827 15, Bratislava 212 Slovenská republika, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.sk je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).

 

 

X.

Záverečné ustanovenia

 

 1. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Pre prípad, že zmluvný vzťah obsahuje medzinárodný prvok, platí že sa tento riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo     všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 1. Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozloženia stránky, fotiek, filmov, grafik, ochranných známok, loga a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové          stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

 

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto VOP.

 

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosti dňom 1.5.2020

 

 

 

 

Ďakujeme Vám za  prečítanie obchodných podmienok.

Váš internetový obchod Titanium.sk